logowanie rejestracja
logo szroty.pl
Ogólnopolska baza punktów sprzedaży części używanych i stacji demontażu!

Dodaj bezpłatny wpis, całkowicie za darmo, na zawsze !

aktualnie zarejestrowanych: 1114 punktów

Regulamin wysyłki zapytań

§1
 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa podstawowe zasady, na jakich świadczone są usługi „szukaj części” drogą elektroniczną przez spółkę Darpit sp. z o.o, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Warunkiem korzystania z usługi jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszych OWU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo znajdują przepisy obowiązującego prawa.
§ 2
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
 1. Spółka lub Operator - Spółka Darpit Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000478441, posiadającą nr NIP:993-065-28-42 oraz REGON: 122911394, o kapitale zakładowym w wysokości: 20.100 zł. Tel. 791-368-601, email: info@szroty.pl
 2. Użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez wypełniła formularz dostępny na stronie http://szroty.pl/szukaj_czesci. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnej (małoletni powyżej 13 roku życia oraz ubezwłasnowolnieni częściowo), pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego przesłanej na adres Spółki;
 3. Dane Osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.;
 4. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 5. Serwis - portal internetowy prowadzony przez Spółkę pod domeną szroty.pl, za pośrednictwem którego Spółka świadczy usługę na rzecz Użytkowników;
 6. Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Wysyłki zapytań zawarta między Użytkownikiem a Spółką z chwilą potwierdzenia akceptacji niniejszego Regulaminu, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
§ 3
 1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu oraz Usługi jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail. Użytkownik ponosi we własnym zakresie koszty związane z uzyskaniem dostępu do Usług, w tym opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi.
 2. Każdy Użytkownik korzystający z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdym czasie ze strony internetowej http://szroty.pl/regulamin
 4. Prawa autorskie i prawo własności dotyczące serwisu szroty.pl przynależą wyłącznie do Usługodawcy. Wszystkie kody źródłowe serwisu są własnością Usługodawcy. Zabronione jest kopiowanie i używanie ich w innych aplikacjach bez pisemnej zgody usługodawcy.
§ 4
 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia złożenia zapytania dokonanego po otrzymaniu przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o sposobie dokonania tego potwierdzenia, otrzymanej po wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych w formularzu znajdującym się pod adresem: http://szroty.pl/szukaj_czesci, zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu oraz potwierdzeniu właściwym przyciskiem dokonanego wyboru.
 2. W celu złożenia zapytania Użytkownik podaje następujące dane:
  1. adres poczty elektronicznej,
  2. imię i nazwisko/nazwa firmy,
  3. numer telefonu,
  4. treść zapytania,
  5. region, z którego obszaru pochodzą oferenci, którym ma zostać wysłane zapytanie.
 3. Akceptując Regulamin Użytkownik składa oświadczenia następującej treści:
  1. posiadam zdolność do zaciągania zobowiązań w swoim imieniu/imieniu Użytkownika
  2. zapoznałem się z Regulaminem, akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się ich przestrzegać
  3. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usługi szukaj części
  4. zostałem poinformowany o celach przetwarzania Danych Osobowych określonych w  Regulaminie oraz o tym, iż podanie danych jest dobrowolne, a także o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  5. zostałem poinformowany, iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni liczonych od dnia zawarcia umowy – można skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy wysłanie pocztą oświadczenia przed jego upływem, pod adres: Darpit Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów.
  6. zostałem poinformowany, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   14. zostałem poinformowany, że jeżeli wyrażę zgodę, przed zawarciem Umowy, na wykonanie w pełni usługi przez Spółkę przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpienia od Umowy, nie będzie mi przysługiwało prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w powyższych zapisach.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Spółka zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia w którym Spółka została poinformowana o skorzystaniu przez Użytkownika z prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrotu płatności Spółka dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inne rozwiązanie. Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Spółki kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych w chwili, w której Użytkownik poinformował Spółkę o odstąpieniu od umowy.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą.
 6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym oraz zaakceptowaniu postanowień niniejszego regulaminu, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostaje wysłana wiadomość zawierająca postanowienia Regulaminu oraz wskazująca sposób potwierdzenia złożenia zapytania. Z chwilą potwierdzenia złożenia zapytania dochodzi do zawarcia umowy między Użytkownikiem a Spółką.
 7. Zasady przechowywania plików Cookies określa Polityka Plików Cookies dostępna na stronie http://szroty.pl/polityka-prywatnosci. Użytkownik ma możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z usług.
 8. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa.
 9. Spółka ma obowiązek świadczenia usług wolnych od wad.
§ 5
Usługa szukaj części
 1. Usługa szukaj części polega na jednokrotnym wysłaniu zapytania określonego przez Użytkownika do podmiotów zarejestrowanych w Serwisie zajmujących się sprzedażą części do pojazdów mechanicznych. Treść zapytania zostaje zapisana w Serwisie i jest dostępna dla podmiotów w/w zarejestrowanych w Serwisie. Podmioty zarejestrowane w Serwisie mogą skontaktować się z Użytkownikiem w celu zaoferowania poszukiwanej części i uzgodnienia szczegółowych warunków zakupu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wskazania rodzaju poszukiwanej części oraz innych rzetelnych danych umożliwiających identyfikację poszukiwanej części oraz obszaru kraju, w którym siedzibę mają podmioty, do których ma zostać wysłane zapytanie.
 3. Z tytułu korzystania z Usługi szukaj części Spółka nie pobiera wynagrodzenia od Użytkownika.
§ 6

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi szukaj części w sposób zgodny z jej przeznaczeniem przeznaczeniem.
 2. Niedozwolone jest wykorzystywanie Usługi szukaj części do przesyłania danych, które są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub w inny sposób naruszają prawa osób trzecich.
 3. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie danych, które:
  1. stanowią lub mogą stanowić bądź prowadzić do przestępstwa;
  2. zawierają treści:
   1. erotyczne, propozycje matrymonialne itp.
   2. szerzące lub nawołujące do nienawiści, nietolerancji, rasizmu, faszyzmu lub dyskryminacji,
   3. obraźliwe, oszczercze, pomawiające, znieważające lub w inny sposób naruszające dobra osobiste innych osób,
   4. naruszające prawa osób trzecich, w tym przede wszystkim prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, prawa do znaków towarowych itp.;
  3. zawierają informacje promujące / reklamujące inne strony internetowe zawierające w/w treści lub w inny sposób naruszających postanowienia OWU;
  4. prowadzą do nie zamierzonego przez korzystającego z sieci Internet uruchamiania się stron internetowych;
  5. utrudniają, destabilizują, uszkadzają lub nadmiernie obciążają działanie Serwisu;
  6. obejmują żądanie od innych osób udostępnienia danych umożliwiających zalogowanie się w Serwisie lub na innych stronach internetowych;
  7. prowadzą do usuwania, blokowania lub utrudniania w jakikolwiek innym sposób prezentacji reklam, logo, linków lub stopki prezentowanych przez Operatora, chyba że Użytkownik korzysta z odpowiednich Usług Płatnych zezwalających na takie działania;
  8. prowadzą do rozpowszechniania lub udostępniania jakiegokolwiek kodu plików lub programów o charakterze szkodliwym lub niszczącym - w szczególności takiego jak wirusy; trojany, robaki, hiperłącza do takich treści;
  9. prowadzą do nieuprawnionego udostępniania lub rozpowszechniania plików bądź umieszczania hiperłącza do plików muzycznych, graficznych tekstów literackich, programów komputerowych oraz wszelkich innych utworów chronionych prawem autorskim;
  10. naruszają zasady uczciwej konkurencji;
  11. służą wyłącznie do pozycjonowania Stron w wyszukiwarkach internetowych;
  12. związane są z łamaniem zabezpieczeń lub usuwaniem blokad oprogramowania (hackingiem/crackingiem);
  13. dotyczą sprzedaż tytoniu lub produktów związanych z tytoniem;
  14. stanowią nieuczciwe praktyki rynkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206);
  15. ułatwiają lub zachęcają do naruszenia Regulaminu.
 4. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się przez Użytkownika działań sprzecznych z Regulaminem, Spółka ma prawo do wstrzymania się z realizacją Usługi szukaj części.
§ 7
 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Spółka, która przetwarza Dane Osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Spółka przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celach:
  1. niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usługi szukaj części;
  2. w celach marketingowych własnych produktów i usług;
 3. W przypadku uzyskania przez Spółkę informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Spółka ma prawo przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 4. Spółka, będąca administratorem Danych Osobowych, chroni Dane Osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika Dane Osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych powyżej w ust. 2 jedynie przez Spółkę i podmioty przez nią upoważnione. Spółka powierzyła przetwarzanie danych w zakresie ich przechowywania spółce Kylos Sp. z o. o. ul.Wróblewskiego 18 93-578 Łódź. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.
 5. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Operator nie weryfikuje podanych Danych Osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych Danych Osobowych (dotyczyć to może np. udziału w organizowanych konkursach i promocjach dla Użytkowników). O każdorazowej konieczności podania tych Danych Osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.
 6. Spółka prowadzi zbiór Danych Osobowych Użytkowników Serwisu.
 7. Spółka uprawniona jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Spółka nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom.
§ 8
 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego do Spółki.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne składa się pisemnie na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@szroty.pl
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Spółkę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
§ 9
 1. Spółka, pod warunkiem uprzedniego udostępnienia Użytkownikowi zmienionego Regulaminu, zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Spółki niezbędnych do świadczenia Usług, zmiany w zakresie oferty świadczonych usług.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Spółka poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników, co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia zmian, zawiadamiając ich za pośrednictwem poczty e-mail oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wskazując datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 3. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Użytkownik może do chwili wejścia w życie zmienionego Regulaminu, rozwiązać Umowę. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z powyższego uprawnienia, zmieniony Regulamin wchodzi w życie terminie oznaczonym w w/w zawiadomieniu.
§ 10
 1. Regulamin dostępny jest pod adresem http://szroty.pl/regulamin
 2. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia Regulaminu okazały się lub stały się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony. W miejsce nieważnych lub nieskutecznych postanowień strony wprowadzą nowe postanowienia w pełni skuteczne. W przypadku braku porozumienia zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim.


Załącznik nr 1


Wzór formularza odstąpienia od umowy oraz informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Darpit sp. z o.o w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów, tel: 791-368-601, e-mail: darpit@darpit.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Darpit Sp. z o.o. w Tarnowie
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
e-mail: darpit@darpit.pl


- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)


- Data zawarcia umowy:
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
- Adres konsumenta(-ów):

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.
x

Regulamin

Regulamin


Serwis internetowy działający pod adresem http://szroty.pl prowadzony jest przez:
Darpit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szujskiego 66 w Tarnowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pod nr KRS: 0000478441, posiadającą numer NIP: 993-065-28-42, tel. 791-368-601, email:info@szroty.pl, kapitał zakładowy w wysokości 20.100,00 PLN, zwanym dalej Usługodawcą.

Postanowienia ogólne
 1. Prawa autorskie i prawo własności dotyczące serwisu szroty.pl przynależą wyłącznie do Usługodawcy. Wszystkie kody źródłowe serwisu są własnością Usługodawcy. Zabronione jest kopiowanie i używanie ich w innych aplikacjach bez pisemnej zgody usługodawcy.
 2. Z zastrzeżeniem usługi „szukaj części” świadczonej na podstawie stosownego regulaminu, usługi serwisu szroty.pl przeznaczone są dla przedsiębiorców.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo znajdują przepisy obowiązującego prawa.
 4. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail. Klient ponosi we własnym zakresie koszty związane z uzyskaniem dostępu do Usług, w tym opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi.
 5. Każdy Klient korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdym czasie ze strony internetowej http://szroty.pl/regulamin
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dodawania, usuwania i modyfikowania planów taryfowych. W przypadku nastąpienia takiej zmiany, Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o zmianach. Zmiany nie znajdują zastosowania do wykupionych już przez Klientów płatnych pakietów usług.
 8. Klient wykupujący płatny pakiet uzyskuje czasową licencję na korzystanie z rozserzonej wersji serwisu.
 9. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 10. Klient poprzez utworzenie konta w serwisie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w całości go akceptuje.
 11. Akceptując Regulamin Użytkownik składa oświadczenia następującej treści:
  1. posiadam zdolność do zaciągania zobowiązań w swoim imieniu/imieniu Użytkownika;
  2. zapoznałem się z Regulaminem, akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się ich przestrzegać;
  3. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
  4. zostałem poinformowany o celach przetwarzania Danych Osobowych określonych w regulaminie oraz o tym, iż podanie danych jest dobrowolne, a także o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. zostałem poinformowany, iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni liczonych od dnia zawarcia umowy – można skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy wysłanie pocztą oświadczenia przed jego upływem, pod adres: Darpit Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów lub mailowo na adres: info@szroty.pl (Operator niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem e-mail) lub w formie pisemnej na poniższy adres: Darpit Sp. z o.o.; ul. Szujskiego 66/211; 33-100 Tarnów
  6. zostałem poinformowany, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   14. zostałem poinformowany, że jeżeli wyrażę zgodę, przed zawarciem Umowy, na wykonanie w pełni usługi przez Spółkę przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpienia od Umowy, nie będzie mi przysługiwało prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w powyższych zapisach.
  7. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
  8. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Operator przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać
  9. W przypadku odstąpienia od umowy Spółka zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia w którym Spółka została poinformowana o skorzystaniu przez Użytkownika z prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrotu płatności Spółka dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inne rozwiązanie. Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Spółki kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych w chwili, w której Użytkownik poinformował Spółkę o odstąpieniu od umowy.
  10. Wypowiedzenie umowy skutkuje usunięciem danych z serwisu w terminie do 14 dni.
  11. Wypowiedzenie powinno zostać przesłane drogą mailową, na adres podany w zakładce kontakt.

  Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe przekazywane przez klientów serwisu szroty.pl są przetwarzane przez Darpit Sp. z o.o.
  2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
   1. realizacji umowy
   2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez serwis szorty.pl
   3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
   4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
  3. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
  4. Podczas używania aplikacji, oprócz danych wprowadzonych przez Klienta, serwis może logować dane o adresach IP, używanych przeglądarkach i typach systemu operacyjnego.
  5. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  6. W celu zapewnienia poprawnej pracy serwisu, dane mogą zostać kopiowane, zwielokrotniane i przechowywane na serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi przechowywania i zabezpieczania danych dla Usługodawcy.
  7. Klienci zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych dotyczących danych osobowych osób poszukujących części udostępnianych im przez Usługodawcę.
  Ceny
  1. Wszystkie ceny podawane w serwisie internetowym na stronie szroty.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
  Zamówienia/Sprzedaż
  1. 1. Serwis internetowy szroty.pl umożliwia Klientom:
   1. zakładanie bezpłatnych kont firmowych do promowania własnej firmy
   2. rozszerzenie posiadanych kont do wersji PREMIUM o zwiększonej funkcjonalności
  2. Serwis internetowy szroty.pl przyjmuje zamówienia wyłacznie drogą internetową. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z jego przyjęciem.
  Dostawa
  1. Klientom oferujemy dwa plany licencyjne: bezpłatny i płatny. Pakiet płatny (PREMIUM) pozwala na rozszerzenie funkcjonalności na 1 rok.
  Sposoby płatności
  1. Rejestracja użytkownika w serwisie jest całkowicie bezpłatna, nie pociąga za sobą powstania jakichkolwiek zobowiązań finansowych i nie zobowiązuje w przyszłości do wykupienia płatnych licencji.
  2. Płatne pakiety wymagają wniesienia opłaty.
  3. Opłata za płatne pakiety wnoszona jest z góry. Płatności realizowane są poprzez system płatności internetowych PayU.
  4. Darpit Sp. z o.o. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.
  5. Darpit Sp. z o.o. ma prawo przed zbliżającym się końcem opłaconego okresu wysyłać informacje na adres mailowy podany w panelu Klienta
  6. Konto PREMIUM nie opłacone zmienia swój status na wersję podstawową (BASIC). Dostęp zostaje przywrócony w momencie wniesienia opłaty za Usługę.
  Zmiany Regulaminu
  1. Spółka, pod warunkiem uprzedniego udostępnienia Klientowi zmienionego Regulaminu, zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Spółki niezbędnych do świadczenia Usług, zmiany w zakresie oferty świadczonych usług.
  2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Spółka poinformuje o tym niezwłocznie Klienta, co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia zmian, zawiadamiając ich za pośrednictwem poczty e-mail oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wskazując datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
  3. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Klient może do chwili wejścia w życie zmienionego Regulaminu, rozwiązać Umowę składając Spółce stosowne oświadczenie (dopuszczalna jest również w forma elektroniczna). W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu opłaty wniesionej z góry za niewykorzystany okres.
  4. Jeżeli Klient nie skorzysta z powyższego uprawnienia, zmieniony Regulamin wchodzi w życie terminie oznaczonym w w/w zawiadomieniu.
  Reklamacje
  1. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące działania systemu za pośrednictwem danych widocznych na stronie w zakładce Kontakt.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne musi nastąpić w przeciągu 14 dni od nastąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać szczegółowy opis zaistniałego problemu. Wskazane jest dołączenie graficznych zrzutów ekranu obrazujących problem, tam gdzie ma to zastosowanie.
  4. W przypadku uzasadnionej i zaakceptowanej reklamacji Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia sposobu zadośćuczynienia.
  5. Wartość zadośćuczynienia nie powinna przekraczać kwoty odpowiadającej łącznej wartości opłat za usługę za miesiąc, w którym nastąpił problem będący obiektem reklamacji. W każdym przypadku wartość zadośćuczynienia nie może przekraczać kwoty odpowiadającej łącznej wartości opłat za usługę za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, kiedy nastąpił problem będący przedmiotem reklamacji.
  6. Przedmiotem reklamacji nie mogą być ewentualne drobne błędy działania systemu, nie powodujące utraty lub uszkodzenia danych.
  Postanowienia końcowe
  1. Regulamin szroty.pl nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  3. Spółka ma obowiązek świadczenia usług wolnych od wad.


Akceptuje
Witryna korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zapoznałem się i akceptuje