logowanie rejestracja
logo szroty.pl
Ogólnopolska baza punktów sprzedaży części używanych i stacji demontażu!

Dodaj bezpłatny wpis, całkowicie za darmo, na zawsze !

aktualnie zarejestrowanych: 1114 punktów

Szukaj w promieniu:
w promieniu:kilometrów      od
złomowanie pojazdów
sprzedaż części
wyczyść filtr
Wyniki wyszukiwania: 31 - 40 (wszystkich 89)
Ostatnio dodane: #
x

Regulamin

Regulamin


Serwis internetowy działający pod adresem http://szroty.pl prowadzony jest przez:
Darpit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szujskiego 66 w Tarnowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pod nr KRS: 0000478441, posiadającą numer NIP: 993-065-28-42, tel. 791-368-601, email:info@szroty.pl, kapitał zakładowy w wysokości 20.100,00 PLN, zwanym dalej Usługodawcą.

Postanowienia ogólne
 1. Prawa autorskie i prawo własności dotyczące serwisu szroty.pl przynależą wyłącznie do Usługodawcy. Wszystkie kody źródłowe serwisu są własnością Usługodawcy. Zabronione jest kopiowanie i używanie ich w innych aplikacjach bez pisemnej zgody usługodawcy.
 2. Z zastrzeżeniem usługi „szukaj części” świadczonej na podstawie stosownego regulaminu, usługi serwisu szroty.pl przeznaczone są dla przedsiębiorców.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo znajdują przepisy obowiązującego prawa.
 4. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail. Klient ponosi we własnym zakresie koszty związane z uzyskaniem dostępu do Usług, w tym opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi.
 5. Każdy Klient korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdym czasie ze strony internetowej http://szroty.pl/regulamin
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dodawania, usuwania i modyfikowania planów taryfowych. W przypadku nastąpienia takiej zmiany, Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o zmianach. Zmiany nie znajdują zastosowania do wykupionych już przez Klientów płatnych pakietów usług.
 8. Klient wykupujący płatny pakiet uzyskuje czasową licencję na korzystanie z rozserzonej wersji serwisu.
 9. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 10. Klient poprzez utworzenie konta w serwisie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w całości go akceptuje.
 11. Akceptując Regulamin Użytkownik składa oświadczenia następującej treści:
  1. posiadam zdolność do zaciągania zobowiązań w swoim imieniu/imieniu Użytkownika;
  2. zapoznałem się z Regulaminem, akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się ich przestrzegać;
  3. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
  4. zostałem poinformowany o celach przetwarzania Danych Osobowych określonych w regulaminie oraz o tym, iż podanie danych jest dobrowolne, a także o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. zostałem poinformowany, iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni liczonych od dnia zawarcia umowy – można skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy wysłanie pocztą oświadczenia przed jego upływem, pod adres: Darpit Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów lub mailowo na adres: info@szroty.pl (Operator niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem e-mail) lub w formie pisemnej na poniższy adres: Darpit Sp. z o.o.; ul. Szujskiego 66/211; 33-100 Tarnów
  6. zostałem poinformowany, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   14. zostałem poinformowany, że jeżeli wyrażę zgodę, przed zawarciem Umowy, na wykonanie w pełni usługi przez Spółkę przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpienia od Umowy, nie będzie mi przysługiwało prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w powyższych zapisach.
  7. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
  8. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Operator przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać
  9. W przypadku odstąpienia od umowy Spółka zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia w którym Spółka została poinformowana o skorzystaniu przez Użytkownika z prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrotu płatności Spółka dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inne rozwiązanie. Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Spółki kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych w chwili, w której Użytkownik poinformował Spółkę o odstąpieniu od umowy.
  10. Wypowiedzenie umowy skutkuje usunięciem danych z serwisu w terminie do 14 dni.
  11. Wypowiedzenie powinno zostać przesłane drogą mailową, na adres podany w zakładce kontakt.

  Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe przekazywane przez klientów serwisu szroty.pl są przetwarzane przez Darpit Sp. z o.o.
  2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
   1. realizacji umowy
   2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez serwis szorty.pl
   3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
   4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
  3. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
  4. Podczas używania aplikacji, oprócz danych wprowadzonych przez Klienta, serwis może logować dane o adresach IP, używanych przeglądarkach i typach systemu operacyjnego.
  5. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  6. W celu zapewnienia poprawnej pracy serwisu, dane mogą zostać kopiowane, zwielokrotniane i przechowywane na serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi przechowywania i zabezpieczania danych dla Usługodawcy.
  7. Klienci zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych dotyczących danych osobowych osób poszukujących części udostępnianych im przez Usługodawcę.
  Ceny
  1. Wszystkie ceny podawane w serwisie internetowym na stronie szroty.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
  Zamówienia/Sprzedaż
  1. 1. Serwis internetowy szroty.pl umożliwia Klientom:
   1. zakładanie bezpłatnych kont firmowych do promowania własnej firmy
   2. rozszerzenie posiadanych kont do wersji PREMIUM o zwiększonej funkcjonalności
  2. Serwis internetowy szroty.pl przyjmuje zamówienia wyłacznie drogą internetową. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z jego przyjęciem.
  Dostawa
  1. Klientom oferujemy dwa plany licencyjne: bezpłatny i płatny. Pakiet płatny (PREMIUM) pozwala na rozszerzenie funkcjonalności na 1 rok.
  Sposoby płatności
  1. Rejestracja użytkownika w serwisie jest całkowicie bezpłatna, nie pociąga za sobą powstania jakichkolwiek zobowiązań finansowych i nie zobowiązuje w przyszłości do wykupienia płatnych licencji.
  2. Płatne pakiety wymagają wniesienia opłaty.
  3. Opłata za płatne pakiety wnoszona jest z góry. Płatności realizowane są poprzez system płatności internetowych PayU.
  4. Darpit Sp. z o.o. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.
  5. Darpit Sp. z o.o. ma prawo przed zbliżającym się końcem opłaconego okresu wysyłać informacje na adres mailowy podany w panelu Klienta
  6. Konto PREMIUM nie opłacone zmienia swój status na wersję podstawową (BASIC). Dostęp zostaje przywrócony w momencie wniesienia opłaty za Usługę.
  Zmiany Regulaminu
  1. Spółka, pod warunkiem uprzedniego udostępnienia Klientowi zmienionego Regulaminu, zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Spółki niezbędnych do świadczenia Usług, zmiany w zakresie oferty świadczonych usług.
  2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Spółka poinformuje o tym niezwłocznie Klienta, co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia zmian, zawiadamiając ich za pośrednictwem poczty e-mail oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wskazując datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
  3. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Klient może do chwili wejścia w życie zmienionego Regulaminu, rozwiązać Umowę składając Spółce stosowne oświadczenie (dopuszczalna jest również w forma elektroniczna). W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu opłaty wniesionej z góry za niewykorzystany okres.
  4. Jeżeli Klient nie skorzysta z powyższego uprawnienia, zmieniony Regulamin wchodzi w życie terminie oznaczonym w w/w zawiadomieniu.
  Reklamacje
  1. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące działania systemu za pośrednictwem danych widocznych na stronie w zakładce Kontakt.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne musi nastąpić w przeciągu 14 dni od nastąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać szczegółowy opis zaistniałego problemu. Wskazane jest dołączenie graficznych zrzutów ekranu obrazujących problem, tam gdzie ma to zastosowanie.
  4. W przypadku uzasadnionej i zaakceptowanej reklamacji Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia sposobu zadośćuczynienia.
  5. Wartość zadośćuczynienia nie powinna przekraczać kwoty odpowiadającej łącznej wartości opłat za usługę za miesiąc, w którym nastąpił problem będący obiektem reklamacji. W każdym przypadku wartość zadośćuczynienia nie może przekraczać kwoty odpowiadającej łącznej wartości opłat za usługę za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, kiedy nastąpił problem będący przedmiotem reklamacji.
  6. Przedmiotem reklamacji nie mogą być ewentualne drobne błędy działania systemu, nie powodujące utraty lub uszkodzenia danych.
  Postanowienia końcowe
  1. Regulamin szroty.pl nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  3. Spółka ma obowiązek świadczenia usług wolnych od wad.


Akceptuje
Witryna korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zapoznałem się i akceptuje